Domus magyarországi ösztöndíj pályázat – 2019 tavasz

Határidő: 04/26/2019

A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása
Domus magyarországi ösztöndíjak elnyerésére

FELHÍVÁS

1. A pályázat célja
A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (a továbbiakban: MTAtv.) 3. § (1) bekezdés i) pontja, valamint az akadémiai Alapszabály (a továbbiakban: Alapszabály) 5. § (1) és (2) bekezdése szerint a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: Akadémia) kapcsolatot tart a külföldön élő, magyar nyelvű és tárgyú tudományos kutatások művelőivel, támogatja a határon túli magyar tudományosságot.

2. A támogató megnevezése
Az Akadémia az MTAtv., az Alapszabály, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján pályázatot hirdet a külföldi magyar tudományosság szereplői számára magyarországi kutatói ösztöndíjak elnyerésére.
Az Akadémia Domus ösztöndíjprogramja senior és junior ösztöndíjakkal kívánja támogatni a külföldi kutatók szakmai munkásságát, magyarországi tevékenységét, segítve bekapcsolódásukat a magyarországi tudományos életbe, akadémiai és egyetemi kutatásokba, magyarországi szakmai partnerek, témavezetők közreműködésével.

Az ösztöndíj tudományos kutatómunka végzésére, anyaggyűjtésre, konferencián való részvételre, konzultációra stb. használható fel, a benyújtott és elfogadott pályázatban megfogalmazott szakmai terv szerint.

3. A pályázat jellege, a pályázat benyújtására jogosultak köre
A pályázati támogatás nyílt pályázati eljárás útján nyerhető el.

Senior ösztöndíj elnyerésére pályázatot nyújthatnak be az Akadémiának az Alapszabály 12. § (3) bekezdése szerinti külső tagjai, valamint az Alapszabály 23. § (1) bekezdése szerinti köztestületi külső tagok.

Junior ösztöndíjra pályázhatnak a tudományos fokozattal nem rendelkező, 35. életévüket még be nem töltött külföldi kutatók közül azok, akik rendelkeznek Master szintű diplomával és tudományos munkásságuk a magyar nyelvű és/vagy tárgyú kutatások terén dokumentálható.

(…)

5. Az elnyerhető költségvetési támogatás mértékének alsó és felső határa
A megpályázható senior ösztöndíj összege heti 50 000 forint, a junior ösztöndíj összege heti 40 000 forint. A megpályázható ösztöndíjak időtartama 1 héttől 8 hétig terjedhet.

6. A költségvetési támogatásból elszámolható és el nem számolható költségek köre
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, amennyiben a pályázatban megjelölt kutatási terv megvalósul, illetve a kutatási beszámolót a Kuratórium elfogadja.
Ellenkező esetben a Domus Kuratóriumnak jogában áll a kedvezményezettet a támogatás visszafizetésére kötelezni.
Budapesti kutatómunka esetén az ösztöndíj időtartamára az ösztöndíjast térítésmentes szállás illeti meg a Domus ’Collegium Hungaricum’-ban, amely nem tartalmazza az érkezéskor a helyszínen befizetendő napi 450 forint idegenforgalmi adót. Vidéki kutatómunka esetén heti 20 000 forint – kizárólag számlával igazolt – szállásköltség-térítés adható.

7. Támogatási intenzitás: 100%

8. A támogatási időszak
Jelen pályázat keretében a 2019. július 1. és 2019. december 31. között megvalósuló ösztöndíjas tevékenység támogatható.
Az ösztöndíj elnyerését követően a kutatási tevékenység pontos ideje az MTA Titkárság Határon Túli Magyarok Titkárságának bejelentendő, mivel az ösztöndíj utalása ehhez igazodik.
A budapesti szállásigény a Domus ’Collegium Hungaricum’ munkatársaival előzetesen egyeztetendő.
Az elnyert ösztöndíjas időszak lehetőség szerint megszakítás nélkül, folyamatosan, illetve maximum két részletben vehető igénybe.

9. A pályázat benyújtása, tartalmi és formai követelmények
A pályázatot 2019. március 18-tól 2019. április 26. 14 óráig, az Akadémiai Adattárhoz kapcsolt Domus pályázati rendszeren keresztül kell benyújtani az alábbi linkeken:

Élő- és élettelen természettudományok és matematika
Junior pályázók esetében: https://palyazat.mta.hu/domus_junior_tt_2019_tavasz/
Senior pályázók esetében: https://palyazat.mta.hu/domus_senior_tt_2019_tavasz/

Humán- és társadalomtudományok
Junior pályázók esetében: https://palyazat.mta.hu/domus_junior_ht_2019_tavasz/
Senior pályázók esetében: https://palyazat.mta.hu/domus_senior_ht_2019_tavasz/

A pályázati rendszerbe való belépés két technikai előfeltétele:

  1. a pályázó regisztráljon és feltöltse/aktualizálja adatait, valamint tudományos életrajzát az Akadémiai Adattárban (AAT),
  2. a pályázó regisztráljon és feltöltse/aktualizálja publikációs adatait a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT).

(…)

16. További információk
Támogató tájékoztatja a pályázókat, hogy
a) a Kincstár monitoringrendszert működtet a költségvetési támogatásokról, és közreműködik a költségvetési támogatások felhasználásának összehangolásában. A monitoringrendszerben nem rögzített támogatási döntés alapján érvényesen támogatás nem nyújtható. A Támogató a monitoringrendszerbe történő adatátadással gondoskodik a pályázati úton biztosított támogatás esetében a pályázati kiírás tárgyára vonatkozó adatoknak az e célra rendszeresített honlapon való közzétételéről,
b) a támogatás felhasználásához kapcsolódóan bekövetkezett vagy a Támogató által megállapított, a támogatási jogviszonnyal , a támogatás rendelkezésre bocsátásával és a beszámolással kapcsolatos tényekre, körülményekre vonatkozó adatoknak az e célra rendszeresített honlapon való közzétételéről. A monitoringrendszerben kezelt adatok a támogatási döntés naptári évének utolsó napjától számított öt év elteltével törölhetők.
c) Közérdekből nyilvános a pályázati kiírást előkészítő, a pályázatot kiíró, a támogatási igényről meghozott döntést előkészítő és a döntéshozó személy, testület által a pályázattal, a pályázati eljárással, a támogatási döntéssel összefüggésben kezelt, közérdekű adatnak és különleges adatnak nem minősülő adat.
d) Támogató a támogatás felhasználását az Ávr.-ben meghatározott rendelkezések alapján, az ösztöndíj szerződésben rögzítettek szerint ellenőrzi.

17. A pályázati eljárás során a személyes adatkezelés célja, és jogalapja
(a) A pályázó által megadott személyes adatokat a pályázati eljárás lefolytatása céljából, az MTA Titkárságán belül a Határon Túli Magyarok Titkársága kezeli. Ugyanezen személyes adatokat az MTA Titkárságának a szervezeti és működési szabályzata szerint hatáskörrel rendelkező szervezeti egységei, valamint a pályázati eljárásában résztvevők feladataik teljesítéséhez megismerhetik.
(b) A személyes adatkezelés jogalapja, az MTA Tv.-ben meghatározott közfeladat ellátása, ennek keretében tudományos pályázat kiírása.
(c) A pályázó a személyes adataiban bekövetkezett változásokat a domus@titkarsag.mta.hu e-mail címre jelezheti.

Az útmutatókon túl a pályázat benyújtásával, a pályázati eljárással kapcsolatos általános kérdésekben az MTA Titkárság Határon Túli Magyarok Titkársága ad további felvilágosítást és segítséget a domus@titkarsag.mta.hu címen és a +36 1 4116194-es pályázati ügyfélszolgálati telefonszámon, vagy szükség esetén a +36 1 4116196-os titkársági telefonszámon.

A pályázat benyújtását megelőzően a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT) történő regisztrációs és publikációfeltöltéssel kapcsolatos kérdésekben az MTMT ügyfélszolgálati munkatársai nyújtanak segítséget (www.mtmt.hu/munkatarsak).

TELJES KÖRŰ FELHÍVÁS

(forrás: https://mta.hu/domus-osztondij)