PhD konferencia felhívás – DOSZ

Határidő: 04/22/2019

INFORMÁCIÓ ÉS TÁRSADALOM
Közvetítő rendszerek, médiumok és hatalomgyakorlás a kora újkori Európában

A társadalom, a tájékoztatás és a történelem egymástól elválaszthatatlan fogalmak. Az információ megismerési folyamat eredménye, amelynek során a vizsgált valóság egy eleme részévé válik az értelmezésnek, a befogadó valamilyen jelentést társít hozzá, és beilleszti a világról kialakított belső képébe.
A kora újkori Európában a 16. századtól kezdődően zajló információrobbanás következtében a tájékoztatás és tájékozódás külön tudománnyá, az érdekérvényesítés fontos eszközévé vált.
Az információáramlás új mértéke és útvonalai az élet minden területére hatást gyakoroltak, s alapjaiban határozták meg a kora újkor arculatát. Kialakult egy naprakész társadalmi, vallási, politikai és gazdasági híreket igénylő piac, a nyilvánosság, a tájékoztatás és a tájékozottság kora újkori társadalma.

A 2019. június 5-6-ra tervezett konferenciára kora újkori témában doktori kutatást végzők 20 perces előadásait várjuk az alábbi témákban:

Információ és hatalom
Az információ megszerzésének formális és informális módozatai. Az így kialakult információközvetítés hálózatai, azok csomópontjai. Az információ elérésének útvonalai, a megszerzett hírek, tudás alkalmazása a személyes érvényesülés stratégiájában. Az információ gazdasági és politikai értéke. A megszerzett hírek adaptációja, hírérték.
Információkereskedelem.

Kapcsolati hálózatok
Az információ szerepe és áramlása az egyházi és világi klientúra rendszerekben, ágensi viszonyokban, kreatúra kapcsolatokban. A rokoni hálózatok működése. Az információ mint a regionális és a nemzetközi kapcsolati hálózatok működtetője és indikátora. Város- és településhálózat. A hálózatok (akár személyi hálózatok) vizuális leképezése.

Tudásközvetítés
Az oktatás és a nevelés során megszerzett tudás, illetve annak tezaurálása, könyvtárban, gyűjteményekben való rendszerezése. A tudás közvetítése országok, kultúrák, illetve különböző társadalmi rétegek között. A műveltség reprezentációi. Eszmék és vallási irányzatok áramlatai és terjedésük Európában és azon kívül.

Információáramlás
Az információ közvetítésének szóbeli, írott és nyomtatott módozatai, az átadott információ szűrésének módja és motivációja. Az ily módon megkapott információ továbbítása, illetve felhasználása. Az információval való gazdálkodás és ennek hatása az egyén életére, politikai, gazdasági, művészeti, tudományos, az egyházon belül épített stb. karrierjére.

Az absztraktokat az eltekonferencia@gmail.com e-mailcímre várják a szervezők 2019. április 22-ig.

A konferencián elhangzott előadásokból kötet készül, melybe a tanulmányok leadási határideje: 2019. december.

(forrás: DOSZ TEPO)